پست های ارسال شده در آدر سال 1386

خونی ام ...

. .      این سال ها                    این ماه ها                                این روزها  ،     به من نزدیک نشوید، خونی ام ...   .....................  فاطمه انتظار .........................                ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 75 بازدید